Blog entry by Minh Anh

Picture of Minh Anh
by Minh Anh - Tuesday, 3 December 2019, 4:35 PM
Anyone in the world

Phương pháp áp dụng dãy số bị chặn
Sử dụng định nghĩa:
* Nếu ∃M ∈ R : un ≤ M, ∀n ∈ N* thì (un) bị chặn trên.
* Nếu ∃m ∈ R : un ≥ m, ∀n ∈ N* thì (un) bị chặn dưới.
* Nếu ∃m, M ∈ R : m ≤ un ≤ M, ∀n ∈ N* thì (un) bị chặn.
Chú ý: Ta có các kết quả:
* Mọi dãy số (un) giảm luôn bị chặn trên bởi u1.
* Mọi dãy số (un) tăng luôn bị chặn dưới bởi u1.

Xem thêm: https://7scv.com/bai/dang-5-xet-tinh-bi-chan-cua-mot-day-so.1062/