Blog entry by Minh Anh

Picture of Minh Anh
by Minh Anh - Tuesday, 3 December 2019, 4:46 PM
Anyone in the world

1. Các định nghĩa, công thức, tính chất số phức

  • Định nghĩa số phức
  • số phức bằng nhau
  • số phức đối và số phức liên hợp
  • Biểu diễn hình học của số phức
  • Modun của số phức
2. Cộng trừ, nhân và chia hai số phức
3. Căn bậc hai của một số phức
4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

  • Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
  • chú ý

Xem thêm: https://7scv.com/bai/cong-thuc-so-phuc-lop-12.3410/