Závěrem

Kyberšikana rozhodně není jev, který by se měl podceňovat nebo bagatelizovat. Nikdo by se měl ke druhým chovat tak, aby je ponižoval nebo zesměšňoval. Zlaté pravidlo jednání mezi lidmi platí nejen v reálném světě, ale i v tom virtuálním.

„Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě.“ (Konfucius, Analekta 15,23)

„To, co vyčítáš svému bližnímu, sám mu nedělej.“ (Pittakos z Mytilény, jeden ze Sedmi mudrců)

„Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě.“ (Sókratés)

„Nechci sám dělat, co bych na druhém káral, nakolik je to v mé moci.“ (Meandros ze Samu, podle Hérodotos, Dějiny, III, 142)

„Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe sama. Já jsem Hospodin.“ (Bible, Lv 19,18)

„Cokoli je ti proti mysli, nečiň ani druhým.“ (Zoroastrický spis Šajast-na-Šajast, 13,29)

„Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem, který je mu samému proti mysli. To je jádro vší morálky. Všechno ostatní plyne ze sobecké žádostivosti.“ (Mahábhárata. Anušasána parva, 113,8)

„Co nechceš, aby ti jiní činili, nikomu nečiň. To je celá Tóra, všechno ostatní je jen komentář.“ (Talmud, Šabbat 31a)